Δραστηριότητες και Προγράμματα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

            Δραστηριότητες και Προγράμματα

 

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση υλοποιούνται δραστηριότητες και προγράμματα όπως:

Καινοτόμα Προγράμματα


Τα καινοτόμα προγράμματα στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση διακρίνονται σε:

   1. Καινοτόμα διεπιστημονικά προγράμματα:

    • Περιβαλλοντικής Αγωγής: Σκοπός τους είναι να συνειδητοποιήσουν οι ?αθητές τη σχέση του ανθρώπου ?ε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλή?ατα που συνδέονται ?ε αυτό και να δραστηριοποιηθούν ?ε ειδικά προγρά??ατα, ώστε να συ?βάλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντι?ετώπισής τους.
    • Αγωγής Υγείας: Σκοπός τους είναι η προάσπιση, η βελτίωση, και η προαγωγή της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας των μαθητών/τριών με την ενδυνάμωση της προσωπικότητάς τους και με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους. Η Αγωγή Υγείας αποτελεί την ενδεδειγμένη προληπτική προσέγγιση στο χώρο της εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν στις διαπροσωπικές σχέσεις, στην αντικοινωνική συμπεριφορά, στην παραβατικότητα, στο κάπνισμα, στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά, στην παχυσαρκία, στην οδική ασφάλεια καθώς και στο ρατσισμό.
    • Πολιτιστικών Θεμάτων: Ο Πολιτισμός ως ανθρώπινη έκφραση και δημιουργία, ορίζει ένα ευρύ φάσμα των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Πολιτιστικό πρόγραμμα εξάλλου είναι κάθε δημιουργική διαδικασία που έχει ως αντικείμενό της την καλλιέργεια της.

   2. Προγράμματα Ευέλικτης ζώνης

    Κύριος σκοπός της Ευέλικτης ζώνης είναι η ανάπτυξη της διαθεματικότητας μέσα από δραστηριότητες που στοχεύουν στην ολιστική προσέγγιση της γνώσης και στην απόκτηση δεξιοτήτων μέσα από βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες μάθησης με κύριο μεθοδολογικό εργαλείο τα σχέδια εργασίας. Με την ευέλικτη Ζώνη συνδέεται η γνώση των διαφορετικών επιστημών , αναβαθμίζεται ο κοινωνικός και πολιτισμικός ρόλος του σχολείου που συνδέεται με την καθημερινή ζωή. Κυρίως όμως αλλάζουν οι ρόλοι εκπαιδευτικών και μαθητών, οι πρώτοι γίνονται εμψυχωτές και οι δεύτεροι ενεργά μέλη στην οικοδόμηση της γνώσης μέσα από την ομάδα.

   3. Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

    • Προγράμματα Σωκράτης Comenius: Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στην βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης μέσα από τις διακρατικές εκπαιδευτικές συνεργασίες, στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής ταυτότητας και στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής διάστασης. Αφορούν κυρίως ανταλλαγές εκπαιδευτικών που με τις επισκέψεις σε άλλα ευρωπαϊκά σχολεία μεταφέρουν στοιχεία της Ελληνικής Εκπαίδευση, διευρύνουν τους ορίζοντές τους, συλλέγουν στοιχεία για την αναβάθμιση των αναλυτικών προγραμμάτων. Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται σε συνεργασία με το ΄Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών το οποίο και έχει την ευθύνη της οικονομικής στήριξής τους.
    • Προγράμματα «eTwinning»: Το «eTwinning» αφορά ηλεκτρονικές αδελφοποιήσεις σχολείων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες μέσω του Διαδικτύου.

Προαιρετικά - Εθελοντικά - Προγράμματα/Δραστηριότητες


Στα πλαίσια της σχολικής ζωής και του πολιτισμού μπορούν:

   • Να πραγματοποιούν διδακτικές επισκέψεις σε χώρους ιστορικής και πολιτιστικής αναφοράς (Μουσεία, θέατρα, χώροι εκθέσεων, βιβλιοθήκες, εργαστήρια), μονάδες παραγωγής, αξιοθέατα κτλ).
   • Να οργανώνουν, να συμμετέχουν και να πραγματοποιούν κάθε είδους εκδηλώσεις και δραστηριότητες που ικανοποιούν τις ανάγκες του διδακτικού προγράμματος και φέρνουν το παιδί σε επαφή με τη σύγχρονη πραγματικότητα και με έργα πολιτισμικής αξίας σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο.
   • Να πραγματοποιούν επισκέψεις και εκδηλώσεις στο χώρο του σχολείου, κλιμακίων ή μεμονωμένων καλλιτεχνών μουσικής, θεάτρου, χορού, εικαστικών τεχνών και άλλων πνευματικών ανθρώπων ή ειδικών επιστημόνων που καλούνται στο σχολείο ή την τάξη.
   • Να υλοποιούν προγράμματα και δραστηριότητες που προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία
   • Να εφαρμόζουν δοκιμαστικά Νέα Προγράμματα ή νέες μορφές σχολείου.