Τμήμα Υποδοχής Ι ΖΕΠ

Τμήμα Υποδοχής Ι ΖΕΠ

 

Προκειμένου να αντισταθμιστούν οι κοινωνικές ανισότητες και να δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα να πετύχουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα ανεξάρτητα από την κοινωνική και πολιτισμική προέλευσή τους στο σχολείο μας λειτουργεί Τμήμα Υποδοχής Ι ΖΕΠ με 15 μαθητές.

Οι μαθητές εγγράφονται στις κανονικές τάξεις του σχολείου, ενώ παράλληλα τους παρέχεται γλωσσική υποστήριξη στην Τάξη Υποδοχής, η οποία λειτουργεί ως παράλληλη τάξη με σκοπό να βοηθήσει αυτούς τους μαθητές να προσαρμοστούν και να ενταχθούν πλήρως στις κανονικές τάξεις, στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι, σε εύλογο χρονικό διάστημα. 
Στην Τάξη Υποδοχής Ι εντάσσονται μαθητές με ελάχιστη ή μηδενική γνώση της ελληνικής γλώσσας.
Εκεί ακολουθείται εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής, με σκοπό την πλήρη ένταξη των μαθητών στην κανονική τάξη στην οποία είναι εγγεγραμμένοι.

 

Υπεύθυνος Τμήματος Υποδοχής Ι: Κωνσταντίνος Σιώτος